Regulamin

DEFINICJE

 

Aplikacja

aplikacja mobilna „Tyxo” udostępniana Użytkownikom przez Tyxo w celu korzystania Usług ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ustalenia dokładnych wymiarów Użytkownika

Cena

koszt zakupu danego Produktu wraz ze wszystkimi ewentualnymi kosztami dodatkowymi w tym kosztami dostawy oraz podatkami przedstawiany Użytkownikowi w ramach Serwisu przed złożeniem Zamówienia

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Tyxo; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, która ułatwia korzystanie z Usług oraz składanie Zamówień

Newsletter

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Tyxo informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu oraz Usług, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Operator płatności

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 złotych

Płatność

zapłata przez Użytkownika Ceny poprzez skorzystanie z systemów udostępnianych przez Operatora płatności lub w inny sposób wskazany w Serwisie

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://tyxo.pl/pl/page/polityka-prywatnosci

Produkty

wszelkie produkty lub usługi oferowane przez Tyxo w Serwisie, o cechach, cenach oraz właściwościach wskazanych w Serwisie

Regulamin

niniejszy regulamin serwisu realizujący obowiązek informacyjny względem Użytkownika będącego konsumentem w sposób wskazany w art. 14 ust. 2 Ustawy

Serwis

strona internetowa znajdują się pod adresem URL: www.tyxo.pl, której administratorem jest Tyxo

Tyxo

Etailor sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach (41-408), ul. Graniczna 92a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711876, NIP: 2220905951, REGON: 369142240, o kapitale zakładowym w wysokości 13.550 złotych

Umowa

umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy pomiędzy Użytkownikiem oraz Tyxo stanowiąca umowę sprzedaży Produktów

Usługi

wszelkie usługi świadczone przez Tyxo na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu

Ustawa

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

Zamówienie

oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku dokonania Płatności skutkuje zawarciem Umowy

 


1. WSTĘP

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu – sklepu internetowego umożliwiającego zakup Produktów Tyxo, Aplikacji pozwalającej na uzyskanie wymiarów Użytkownika oraz korzystania z usługi Newsletter.
 2. Regulamin jest udostępniany w serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.
 4. Polityka Prywatności, dostępna tutaj https://tyxo.pl/pl/page/polityka-prywatnosci stanowi uzupełnienie Regulaminu.

 

 

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Serwisu po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); c) zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Opera, Edge, Chrome, Safari.
 2. W celu korzystania z funkcjonalności widżetu - Aplikacji służącej do wykonywania pomiarów ciała - po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, (b) zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu.
 3. Aplikacja może zostać uruchomiona przez Użytkownika w oknie przeglądarki internetowej za pośrednictwem linka dostępnego - indywidualnie dla każdego zalogowanego użytkownika - w Panelu Klienta.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.
 5. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Tyxo. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz w żaden inny sposób redystrybucję pośrednią i bezpośrednią, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Tyxo, elementów Serwisu.

 

 

3. UŻYTKOWNICY

 

 1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Użytkownika. Jeżeli przepisy prawa obowiązujące Użytkownika wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.
 3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Tyxo przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

 


4. KONTO

 

 1. Użytkownik w ramach funkcjonalności Serwisu może założyć Konto. W tym celu przechodzi on przez procedurę rejestracji w ramach funkcjonalności Serwisu. Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy Tyxo, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, o ile Użytkownik spełnia wymagania określone w ust. 3 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.
 3. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenia na a dres e-mail hello@tyxo.pl lub skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem Konta, chyba że doszło do bezprawnego włamania na dane Konto. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Tyxo.

 

 

5. APLIKACJA

 

 1. W celu korzystania z usług Tyxo w zakresie zautomatyzowanego uzyskiwania wymiarów, Użytkownik może skorzystać z linka uruchamiającego Aplikację.
 2. Aplikacja na celu ma dokonanie analizy oraz pozyskanie dokładnych wymiarów Użytkownika na podstawie wykonanych przez niego zdjęć.
 3. Użytkownik w ramach funkcjonalności Aplikacji podaje swój wzrost i wagę oraz wpisuje dane pozwalające na identyfikację pomiaru na Koncie Użytkownika w ramach Serwisu. Następnie, wykonuje dwa zdjęcia zgodnie z instrukcją zawartą w Aplikacji - jedno wykonane od przodu, drugie wykonane z boku.
 4. Na podstawie wykonanych przez Użytkownika zdjęć Aplikacja dokonuje pomiaru, określając odpowiednie dla Użytkownika wymiary koszuli.
 5. Po uzyskaniu wymiarów, o których mowa w ust. 5.4. powyżej, są one dostępne dla Użytkownika w ramach strony internetowej Serwisu.
 6. Tyxo nie jest odpowiedzialne za błędne pomiary dokonane przez Użytkownika za pomocą Aplikacji ze względu na fakt, że błędne pomiary mogą być wynikiem nieprawidłowego oświetlenia lub pozycji Użytkownika.
 7. Zdjęcia wykonane przez Użytkownika w ramach Serwisu zostaną użyte wyłącznie w celu dokonania pomiarów i nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów.

 

 

6. NEWSLETTER

 

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Tyxo na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności Serwisu.
 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia go za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.Tyxo.pl poprez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
 4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Tyxo, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

 

 

7. ZAMÓWIENIE

 

 1. Użytkownik może zakupić Produkty poprzez skorzystanie z funkcjonalności „Stwórz własną koszulę” dostępnej w Serwisie, polegającej na wybraniu specyfikacji Produktu, określenia jego wymiarów, podania danych koniecznych do zrealizowania Umowy przez Tyxo, a następnie wyboru odpowiedniego przycisku.
 2. Po wprowadzeniu wszelkich koniecznych danych Użytkownik składa Zamówienie poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownikowi zostaje wyświetlona łączna Cena Produktów.
 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 5. Zamówienia są realizowane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

8. UMOWA

 

 1. Z chwilą dokonania Płatności przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 2. Tyxo niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi fakt zawarcia Umowy poprzez skierowanie do niego wiadomości e-mail.
 3. Tyxo w wiadomości e-mail przesyła do Użytkownika wszelkie wymagane prawem informacje związane z zawartą Umową.
 4. Tyxo jest uprawnione do odmowy realizacji Umowy w następujących przypadkach:

a. dane wskazane w formularzu są nieprawidłowe;

b. w trakcie składania Zamówienia doszło do naruszenia postanowień Regulaminu.

 

 

9. DOSTAWA PRODUKTÓW

 

 1. Dostawa Produktów polega na przesłaniu przez Tyxo, Produktów za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Użytkownika lub do wskazanego Paczkomatu INPOST.
 2. Dostawa Produktów jest realizowana w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Użytkownika. Tyxo zastrzega, że dostawa może być zrealizowana z opóźnieniem w przypadku siły wyższej lub nieprawidłowości z działaniem systemów dostawców usług pozwalających na realizację Zamówienia.

 

 

10. REGULAMIN Gwarancja dopasowania na pierwszą koszulę

 

 1. Niniejszy regulamin opisuje akcję promocyjną opisaną w punkcie 2 poniżej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie ma regulamin Serwisu, który możesz znaleźć tutaj. Wszelkie sformułowania pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu, chyba że inaczej wskazano w niniejszym regulaminie.
 2. Gwarancja dopasowania pierwszej koszuli (dalej jako „Gwarancja”) pozwala Użytkownikowi na dokonanie jednorazowej, nieodpłatnej modyfikacji dostarczonego Produktu w ciągu 10 dni od otrzymania przez niego Zamówienia, z zastrzeżeniem, że Produkt poddawany Gwarancji będzie nowy oraz nie noszący śladów użytkowania innych niż wynikające z procesu przymiarki oraz weryfikacji dopasowania Produktu.
 3. Gwarancja obejmuje swoim zakresem zarówno wprowadzenie drobnych poprawek krawieckich jak i uszycie nowej koszuli w zależności od zakresu koniecznych do wprowadzenia zmian. Zakres koniecznych modyfikacji określa TYXO. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania uszycia nowej koszuli, w przypadku gdy w ocenie TYXO wystarczającym jest naniesienie poprawek.
 4. Warunkiem skorzystania z Gwarancji jest zgłoszenie przez Użytkownika chęci z jej skorzystania w terminie 10 dni od otrzymania Zamówienia na adres email: biuro@tyxo.pl. Maila należy zatytułować „Gwarancja dopasowania” oraz dodać nr zamówienia, a w jego treści podać przyczynę nieodpasowania oraz zdjęcia obrazujące niedopasowanie Produktu.
 5. Odesłanie Produktu przez Użytkownika następuje po dokonaniu zgłoszenia chęci skorzystania Gwarancji, jednak nie później niż 7 dni od jego wysłania. Za realizację odbioru Produktu od Użytkownika odpowiada TYXO, wysyłając do Użytkownika kuriera, który odbierze przesyłkę.
 6. Wszystkie koszty związane z modyfikacjami i wysyłką zamówienia pokrywa TYXO.
 7. Czas realizacji zamówienia w ramach Gwarancji jest nie dłuższy niż czas realizacji zwykłego Zamówienia od momentu dostarczenia koszuli do TYXO.
 8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień dotyczących rękojmi. Więcej informacji o prawach i uprawnieniach konsumentów możesz znaleźć w regulaminie Serwisu.
 9. TYXO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z uzasadnionych przyczyn, o ile zmiana ta nie naruszy już nabytych praw Użytkowników.
 10. Niniejsza promocja obowiązuje od dnia 1.12.2021. TYXO jest uprawnione do odwołania promocji w dowolnej chwili poprzez opublikowanie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej.
 11. Gwarancja obejmuje wszystkie Produkty zakupione w trakcie trwania promocji.

 

11. PŁATNOŚCI

 

 1. Płatność za Produkty jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane przez Operatora Płatności.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny Produktów niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 3. Chwilowy brak dostępności funkcjonalności oraz serwisów o których mowa w ust. 10.1. powyżej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zrealizowania Płatności po przywróceniu ich dostępności.
 4. Użytkownik w celu dokonania Płatności wybiera formę Płatności dostępną za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty trzecie oraz postępuje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Tyxo nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów Operatora Płatności i innych podmiotów trzecich.
 5. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

 

 

12. ODSTĄPIENIE

 

W związku z charakterem Produktów, które to Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi oraz produkowanymi zgodnie ze specyfikacją wskazywaną przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 

 

13. RĘKOJMIA

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie Produktów, w szczególności gdy Produkty posiadają wady fizyczne obniżające ich jakość.
 2. Użytkownik składa reklamację poprzez: i) skierowanie listu na adres Tyxo, ii) skierowanie wiadomości e-mail na adres hello@tyxo.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Tyxo w terminie 14 dni od jej złożenia. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listowanie lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi.
 5. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Tyxo jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku wady Produktu jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Tyxo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad lub wadę usunie.
 6. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

 

 

14. KONTAKT

 

W celu szybkiego skontaktowania się z Tyxo Użytkownik może: i) skierować wiadomość e-mail na adres hello@tyxo.pl, ii) zadzwonić pod numer +48 739 907 908.

 

 

15. ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Tyxo może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Tyxo lub formy działalności Tyxo) lub technicznych. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób opisany poniżej.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie świadczenia Usług przez Tyxo, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
 3. Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu, należy kierować się regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi, będącemu konsumentem, akcie prawnym.
 5. Spory powstałe pomiędzy Tyxo a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Tyxo.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 22.04.2021 r.