Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez eTailor sp. z o. o. tj. administratora strony tyxo.pl (dalej jako „Tyxo”).

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest eTailor sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach (41-408), ul. Graniczna 92a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711876, NIP: 2220905951, REGON: 369142240, o kapitale zakładowym w wysokości 13.550 złotych.

  2. Kontakt z Tyxo jako administratorem danych osobowych może się odbywać, w szczególności mailowo, pisząc na adres email hello@tyxo.pl.

 2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Cel i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Ciebie danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.

  2. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć Twojego adresu poczty elektronicznej, adresu IP, imienia i nazw, adresu do doręczeń, numeru rachunku bankowego, płci, wymiarów oraz wizerunku.

  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej oraz apilikacji Tyxo – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. realizacji zawartej z Tobą umowy sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem wytworzenia i dostarczenia Ci zamówionych produktów – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecnzego do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Tyxo – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Tyxo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   1. odpowiedni dla wykazania przez Tyxo prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
   2. w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.

  5. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

  6. Tyxo w niektórych sytuacjach może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ze szczególnym uwzględnieniem Stanow Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie tarczy prywatności UE-USA. W takim wypadku Tyxo podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i będzie przekazywać Twoje dane osobowe tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.

 3. ODBIORCY DANYCH
  1. Tyxo może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, realizacji zamówień jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie.

  2. Dane osobowe zgromadzone przez Tyxo mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

  3. Każdy podmiot, któremu Tyxo powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Tyxo.

  4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  5. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z państw trzecich, powierzenie takie następować będzie w oparciu o odpowiednie wzory klauzul umownych lub decyzje komisji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności UE-USA, tj. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.).

 4. PROFILOWANIE
  1. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Tyxo może dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia Ci oferty swoich produktów oraz usług dostosowanych do Twoich potrzeb.

  2. Profilowanie to automatyczna ocena niektórych czynników osobowych dotyczących danej osoby. Tyxo dokonuje jej w celu analizy Twoich potrzeb w kontekście oferty Tyxo oraz przedstawienia Ci materiałów dostosowanych do Twoich preferencji.

  3. Nie poniesiesz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z dokonywanym profilowaniem oraz zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, zaś Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w zakresie innym niż cel wskazany w ust. 2.3.4. powyżej.

  4. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jesteś uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na takie działania, zaś w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, do jej wycofania.

 5. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Tyxo, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało Tyxo, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Tyxo na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Tyxo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Tyxo zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Tyxo do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. INNE DANE
  1. Tyxo może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej Tyxo.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, informacje o Twoim urządzeniu, identyfikatory urządzeń mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację żadnej osoby.

 7. BEZPIECZEŃSTWO
  1. Tyxo stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Tyxo z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

  2. Tyxo wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

  3. Jednocześnie Tyxo wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Tyxo rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 8. COOKIES I IDENTYFIKATORY UŻYTKOWNIKA
  1. W celu prawidłowego działania strony internetowej Tyxo korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony internetowej Tyxo.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

  2. Strona internetowawykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.

  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

  4. Cookies strony internetowej są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

  5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Tyxo nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Tyxo) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

  6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
  7. Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.

  8. Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  9. Tyxo wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej Tyxo.pl i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę.

  10. Tyxo wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

Google Analytics

zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

Google Adwords

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

Apple Search Ads

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore

Facebook Ads

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu


Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22.04.2021r.